Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright Junior Advanced Research Award

Brak komentarzy do Fulbright Junior Advanced Research Award

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w polskich jednostkach naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych lub organizacjach pozarządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej.

Konkurs jest aktywny!

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2017-18 minął 15 maja 2016 r. Konkurs na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 zostanie ogłoszony w lutym 2017.

Czas trwania stypendium

Od 6 do 9 miesięcy.

Co oferujemy

 • Status Visiting Student Researcher w wybranej instytucji: prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji);
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne;
 • Wizę J-1 dla stypendysty oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Stypendium pokrywa koszty utrzymania. Stypendium może również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA;
 • Jednorazowy dodatek na relokację stypendysty;
 • Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie w USA;
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach;
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania nie więcej niż jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu;
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy);

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • Posiadają tytuł magistra;
 • Nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA dłużej niż pół roku;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata do 15 maja 2016 r. kompletnej aplikacji w wersji elektronicznej w systemie Embark oraz wersji papierowej przesłanej na adres Komisji Fulbrighta. Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego oraz następujących dokumentów w języku angielskim:

 • Aktualnego zaświadczenia o statusie doktoranta;
 • Życiorysu, tzw. Curriculum Vitae (wzór do pobrania poniżej);
 • Listy publikacji, w tym przynajmniej jednej w czasopiśmie naukowym;
 • Opisu projektu badawczego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia go w USA;
 • Listu motywacyjnego, tzw. Personal Statement;
 • Dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich razem z suplementem i/lub wykazem ocen;
 • Oceny merytorycznej projektu badawczego kandydata wystawionej przez promotora pracy doktorskiej z polskiej jednostki macierzystej wraz z zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy doktorskiej;
 • Dokumentu poświadczającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (wynik z testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub z innego akceptowanego na arenie międzynarodowej egzaminu). Od wszystkich finalistów programu będzie wymagane bezpłatne podejście do egzaminu TOEFL;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają za pośrednictwem systemu Embark, w tym jednego od promotora. Instrukcje dla osób rekomendujących znajdziesz tutaj.

Dodatkowo do wersji papierowej aplikacji należy dołączyć:

 • Formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej);
 • Listę kontrolną, tzw. Checklist (wzór do pobrania poniżej);
 • Kartę podpisu, tzw. Signature Form (do pobrania w systemie Embark).

Jak aplikować

1. Załóż konto w systemie Embark. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

2. Wypełnij formularz aplikacyjny w systemie Embark. Załącz do aplikacji wymagane dokumenty. Ścisłe przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w postaci czytelnych skanów w formacie .pdf.

3. Złóż aplikację elektroniczną w systemie Embark.

4. Wydrukowaną i podpisaną aplikację z systemu Embark wraz z formularzem adresowym, listą kontrolną i kartą podpisu dostarcz do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie w zamkniętej kopercie w terminie do 15 maja br. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Pliki do pobrania

 1. CV template (.docx)
 2. Formularz adresowy (.docx)
 3. Lista kontrolna (.docx)

Adres

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 10 100 40
e-mail: biuro@fulbright.edu.pl

NIP: 526-17-19-106
REGON: 012580212

Newsletter

Back to Top

Contact Us