Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award

Możliwość komentowania Fulbright Senior Award została wyłączona

Stypendia przeznaczone są dla pracowników naukowych i dydaktycznych polskich jednostek naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Kandydaci na stypendium oprócz realizacji projektu badawczego mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne (wymagana wstępna akceptacja sylabusa). Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2017-18 minął 15 maja 2016 r. Konkurs na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 zostanie ogłoszony w lutym 2017.

Czas trwania stypendium

Od 4 do 9 miesięcy

Co oferujemy

 • Status Visiting Scholar w wybranej instytucji: prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji);
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne;
 • Wizę J-1 dla stypendysty oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy J są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Stypendium pokrywa koszty utrzymania. Stypendium może również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA;
 • Jednorazowy dodatek na relokację stypendysty;
 • Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie w USA;
 • Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach;
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania nie więcej niż jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu;
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy);

Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

punkt Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
punkt Posiadają minimum stopień naukowy doktora, a co najwyżej stopień doktora habilitowanego – stopień doktora habilitowanego musi być uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami;
punkt Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
punkt Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 

Wymagane dokumenty

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata do 15 maja 2016 r. kompletnej aplikacji w wersji elektronicznej w systemie Embark oraz wersji papierowej przesłanej na adres Komisji Fulbrighta. Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego oraz następujących dokumentów w języku angielskim:

punkt Aktualnego zaświadczenia w j. polskim lub angielskim o zatrudnieniu w polskiej placówce o charakterze dydaktycznym lub badawczym (jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 5 lat musi być krótszy niż 1 rok);
punkt Życiorysu, czyli Curriculum Vitae (wzór do pobrania poniżej);
punkt Listy publikacji w czasopismach naukowych;
punkt Opisu projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia go w wybranej instytucji w USA;
punkt Listu zapraszającego z instytucji goszczącej, wystawionego przez kierownika danej jednostki;
punkt Dokumentu poświadczającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy na poziomie B2 (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen;
punkt Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają za pośrednictwem systemu Embark. Instrukcje dla osób rekomendujących znajdziesz tutaj.

Od kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami dodatkowo wymagane są:

punkt Sylabus proponowanych zajęć wraz z bibliografią;
punkt Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez uczelnię goszczącą.

Dodatkowo do wersji papierowej aplikacji należy dołączyć:

 punkt Formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej);
punkt Listę kontrolną, tzw. Checklist (wzór do pobrania poniżej);
punkt Kartę podpisu, tzw. Signature Form (wzór do pobrania poniżej).

Jak aplikować

1 Zapoznaj się z instrukcjami dostępnymi na stronie CIES.
2 Załóż konto w systemie Embark. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
3 Wypełnij formularz aplikacyjny w systemie Embark. Załącz do aplikacji wymagane dokumenty. Ścisłe przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w postaci czytelnych skanów w formacie .pdf.
4 Złóż aplikację elektroniczną w systemie Embark.
5 Wydrukowaną i podpisaną aplikację z systemu Embark wraz z formularzem adresowym, listą kontrolną i kartą podpisu dostarcz do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie w zamkniętej kopercie w terminie do 15 maja br. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Pliki do pobrania

 1. CV template (plik .docx)
 2. Formularz adresowy (plik .docx)
 3. Lista kontrolna (plik .docx)
 4. signature form (plik .pdf)

Adres

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 10 100 40
e-mail: biuro@fulbright.edu.pl

NIP: 526-17-19-106
REGON: 012580212

Newsletter

Back to Top

Contact Us