Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP) to roczne, płatne staże dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) w wybranych placówkach naukowych w USA. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje rekrutacją do tego programu, ale nie jest to stypendium Fulbrighta.

Obecnie możliwy jest wyjazd do University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation. Więcej informacji o tych instytucjach a także o historii programu można znaleźć tutaj.

Konkurs nie jest aktywny!

Czas trwania stażu

11-12 miesięcy. Rozpoczęcie stażu: wczesny lipiec 2017, zakończenie: czerwiec 2018.

Oferta uczelni

 • Możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
 • Stypendium w wysokości $25 000-$27 500 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania.
 • Oficjalna pomoc w otrzymaniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).
 • Pełne ubezpieczenie medyczne.
 • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Profil kandydata

 • Jesteś studentem studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej (studenci chcący wziąć udział w stażu naukowym muszą być w semestrze letnim 2017 roku przynajmniej na pierwszym roku studiów magisterskich lub doktoranckich).
 • Studiujesz kierunek biologiczny (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja).
 • Twoja znajomość języka angielskiego jest biegła w mowie i piśmie, szczególnie w aspekcie dotyczącym języka naukowego (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny).
 • Masz zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Twoja średnia ocen z całego toku studiów to minimum 4,2.

Zobacz relacje absolwentów

Wymagane dokumenty

Formularz aplikacyjny

Link do formularza aplikacyjnego znajduje się w sekcji „Jak aplikować”.

Transkrypt

Transkrypt w j. angielskim z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi za poszczególne etapy.

List rekomendacyjny

Co najmniej jeden list rekomendacyjny w j. angielskim od samodzielnego pracownika naukowego.

Zgoda z uczelni

Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału i Promotora kandydata (pobierz wzór).

List motywacyjny

List motywacyjny (pobierz wzór w formacie .docx) wskazujący m.in. tematykę, jaką kandydat jest zainteresowany.

Jak aplikować?

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje na tej stronie. Jeśli masz wątpliwości, czy spełniasz wymagania, skontaktuj się z koordynatorem programu.

 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty. Aplikacje niekompletne nie zostaną rozpatrzone.
 • Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, list motywacyjny, listy rekomendacyjne, zgoda z uczelni macierzystej.
 • Do listów motywacyjnych prosimy używać tematów dostępnych na rok 2016-2017. Lista tematów na rok 2017-2018 zostanie podana przed rozmowami kwalifikacyjnymi. Wybór tematu, ani deklaracje odnośnie pracy ze zwierzętami nie są wiążące ani ostateczne. Tytuły projektów z poprzednich lat można znaleźć tutaj.
 • Plik powinien być nazwany twoim nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf
 • Kandydaci mogą załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp.
 • Załączniki powinny być w postaci jednego pliku pdf nazwanego Nazwisko Imię Suplement.pdf, np. Kowalski Jan Suplement.pdf.

Wyślij załączniki w jednym mailu na adres vrgtp@fulbright.edu.pl, w tytule umieszczając: Zgłoszenie do programu VRGTP.

 • 1 luty – termin przyjmowania wniosków.
 • 18 luty – wyniki pierwszego etapu. Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne.
 • 5 marca – termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.
 • 13-22 marca – rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie, Gdańsku i Katowicach (termin i miejsce może ulec zmianie). Podróż na rozmowy kwalifikacyjne odbywa się na koszt kandydata.

Masz pytania?

Napisz do koordynatora

Najczęściej zadawane pytania

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu oraz transkryptu ocen ze studiów inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne.

List referencyjny powinien być napisany w języku angielskim. Najlepiej, aby jego objętość nie przekraczała dwóch stron A4. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi pisania listów referencyjnych w „amerykańskim” stylu.

O wynikach pierwszego etapu zostaniesz poinformowany po około dwóch tygodniach od zakończenia przyjmowania aplikacji do konkursu. Otrzymasz wiadomość o tym, czy przeszedłeś do kolejnego etapu, czyli rozmów kwalifikacyjnych.

Tak, dyplom oraz suplement ze studiów licencjackich/inżynierskich oraz transkrypt ocen ze studiów magisterskich muszą zostać przesłane w jezyku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Wzór CV, który jest dostępny na stronie konkursu jest dokumentem w formacie Word. Możesz go dowolnie rozbudowywać – ważne, aby zachowało swoją postać. Możesz wpisać tam swoje publikacje, staże oraz inne osiągnięcia naukowe/zawodowe. Pochwal się!