Fulbright Junior Research Award

Home / Fulbright Junior Research Award

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

Oferta stypendium

Stypendium zapewnia status Visiting Student Researcher w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora oraz dostęp do zaplecza naukowego uczelni.

Stypendia oferowane są na okres od 6 do 9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W poprzednim roku akademickim stypendium obejmowało:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z Institute of International Education (stawki wahają się od 1280 a 2160 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą.
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego (150 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach (1000 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu oraz został zgłoszony jako ‘dependent’ we wniosku o stypendium złożonym w systemie Embark (250 USD).

Kwoty mogą ulec zmianie w roku akademickim 2018-2019.

 

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Institute of International Education, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);

Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;

Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat;

Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;

Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Spełniają wymogi formalne wizy J-1;

Jak aplikować?

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi procesu afiliacji, które znajdziesz tutaj.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach)
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki najlepiej mieć przygotowane w formacie PDF.
 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim:

 • Opisu projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA (tzw. Research Objectives) oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA;
 • Listu motywacyjnego (tzw. Personal Statement);
 • Aktualnego zaświadczenia o statusie doktoranta;
 • Życiorysu wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych;
 • Oceny merytorycznej projektu badawczego kandydata wystawionej przez promotora pracy doktorskiej z polskiej instytucji macierzystej kandydata wraz z zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy doktorskiej kandydata;
 • Aktualnych wyników testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Od wszystkich finalistów programu, którzy nie posiadają aktualnych wyników TOEFL/IELTS lub których wyniki są niesatysfakcjonujące będzie wymagane bezpłatne przystąpienie do testu TOEFL;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark, w tym jednego listu od promotora

oraz z formularza adresowego, zgody na przetwarzanie danych oraz listy kontrolnej (dostępne tutaj).

Do 19 maja 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

 1. Kompletny formularz zgłoszeniowy przez system Embark,
 2. Formularz adresowy, zgodę na przetwarzanie danych oraz listę kontrolną przez Google Forms.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Masz pytania?

Koordynator programu odpowie na Państwa pytania dotyczące procesu aplikacji podczas dyżurów telefonicznych. W innych terminach zapraszamy do konsultacji drogą mailową.

 

Poniedziałek

13:00-16:00

Środa

11:00-14:00

Piątek

10:00-13:00

Koordynator

Kalendarz rekrutacji

 • 19 maja – ostatni dzień składania wniosków
 • Czerwiec 2017 – ocena formalna wniosków
 • Czerwiec - Sierpień 2017 - proces recenzji wniosków przez niezależnych ekspertów
 • Wrzesień 2017 – rozmowy z wybranymi kandydatami
 • Październik 2017 – informacja o nominacji do stypendium
 • Sierpień 2018 – najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia stypendium