Fulbright Senior Award

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

Oferta stypendium

Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora i dostęp do zaplecza naukowego instytucji goszczącej (w tym bibliotek i laboratoriów).

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W poprzednim roku akademickim stypendium obejmowało:
 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z Council for International Exchange of Scholars (2750/3050/3150 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą.
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego (150 USD).
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach (1000 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu oraz został zgłoszony jako ‘dependent’ we wniosku o stypendium złożonym w systemie Embark (250 USD).

Kwoty mogą ulec zmianie w roku akademickim 2018-19.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium stypendysta będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Council for International Exchange of Scholars, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia

Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. O stypendium Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:

Obywatelstwo

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).

Wykształcenie

Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami.

Zatrudnienie

Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.

Znajomość języka angielskiego

Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Wiza

Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Pobyt w USA

Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający 1 rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.

Jak aplikować?

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Kandydat powinien monitorować w systemie, czy osoby rekomendujące złożyły listy na czas. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki powinny być przygotowane w formacie PDF.
 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/.
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim:

 • Opisu projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA (tzw. Project Statement) oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA;
 • Aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce;
 • Aktualnego listu zapraszającego z instytucji goszczącej w USA, wystawionego przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu;
 • Życiorysu wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych;
 • Dokumentu poświadczającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za
  pośrednictwem systemu Embark.
 • Od kandydatów, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:
  • Sylabus proponowanych zajęć (min. 1 kurs) z rzetelną bibliografią w formacie MLA – liczba i kształt proponowanych zajęć zależą od możliwości oraz potrzeb uczelni i kandydata;
  • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą;

oraz z formularza adresowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz listą kontrolną (dostępne tutaj).

Do 16 czerwca 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

 1. Kompletny formularz zgłoszeniowy przez system Embark.
 2. Formularz adresowy, zgodę na przetwarzanie danych oraz listę kontrolną przez Google Forms.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Koordynator

Kalendarz rekrutacji

 • 16 czerwca 2017: ostatni dzień składania wniosków.
 • czerwiec 2017: ocena formalna wniosków.
 • Lipiec-wrzesień 2017: proces recenzji wniosków przez niezależnych ekspertów.
 • Listopad 2017: rozmowy z wybranymi kandydatami.
 • Grudzień 2017: informacja o nominacji do stypendium.
 • Luty-lipiec 2018: przygotowania do wyjazdu.
 • Sierpień 2018: najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia stypendium.