Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

 • University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie; lub
 • University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Konkurs jest zamknięty. Nowy konkurs zostanie uruchomiony w styczniu 2018.

Cel i warunki stypendium

University of Washington w Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures:

 • Oferuje stypendium na 6 lub 9 miesięcy (dwa lub trzy trymestry), wedle zadeklarowanej dostępności wykładowcy (WAŻNE: Prosimy o zaznaczenie w formularzu elektronicznym Embark w polu nr 19 preferowaną długość wyjazdu).
 • Wyjazd na stypendium jest możliwy najwcześniej we wrześniu 2017 roku. Dokładna data jego rozpoczęcia zostanie uzgodniona ze stroną zapraszającą.
 • Wykładowca będzie prowadził jeden kurs w trymestrze w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla studentów programu na poziomie undergraduate lub graduate. Będzie on również zobowiązany do pełnienia dyżuru dla studentów w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Dodatkowo, wykładowca będzie współpracował z Polish Student Association przy organizacji polskiego stanowiska na FIUTS Cultural Fest, który ma miejsce każdego roku na kampusie.
 • Sugerowana tematyka kursów obejmuje: literaturoznawstwo porównawcze Europy Środkowo-Wschodniej, społeczną, polityczną i historyczną analizę filmów lub literatury regionu, wpływ transformacji na kraje byłego bloku wschodniego na przykładzie dzieł artystycznych (literatura, film, sztuka), wpływ kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie.
 • Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

University of Illinois w Chicago, The School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics:

 • Oferuje stypendium na 4 miesiące (1 semestr).
 • Wyjazd jest możliwy najwcześniej w styczniu 2018 roku. Dokładna data rozpoczęcia stypendium zostanie uzgodniona ze stroną zapraszającą.
 • Wykładowca poprowadzi dwa kursy – dla studentów programów na poziomie undergraduate oraz graduate.
 • Mile widziane (choć nie wymagane) będzie przygotowanie wykładowcy do włączenia w program zajęć tematyki związanej z kulturą rosyjską.
 • Sugerowana tematyka kursów: wprowadzenie do historii polskiego kina, kino europejskie (z naciskiem na Europę Wschodnią i Środkową), gender, kultura popularna, literatura i kultura Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Ostateczny układ i tematyka kursów będą uzgodnione wspólnie przez wykładowców oraz instytucje goszczące.

Oferta stypendium

Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w jednej z instytucji współfinansujących program (UW lub UIC), uprawniający do prowadzenia pracy dydaktycznej z dostępem do przestrzeni biurowej, zaplecza naukowego uczelni i bibliotek.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium może obejmować:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (do kwoty 1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z instytucją goszczącą oraz Council for International Exchange of Scholars (CIES).
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu.
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium wykładowca będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz CIES, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

 

 

Wymogi i ograniczenia

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający 1 rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają minimum tytuł doktora i są zatrudnione w polskiej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku minimum adiunkta.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Embark wraz z wymaganymi Dokumentami Aplikacyjnymi.

Jak aplikować

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • W polu nr 3, (Special Award Name) wpisz „Slavic Award at the University of Washington in Seattle” lub „Slavic Award at the University of Illinois at Chicago”, w zależności od uniwersytetu, który wybierasz.
 • W polu nr 19 należy zaznaczyć preferowaną długość wyjazdu.
 • W polu nr 26 należy wpisać podstawowe informacje o uczelni (nazwę wydziału, adres). Nie ma potrzeby, by podawać dane kontaktowe profesora z uczelni goszczącej ani załączać „Letter of Invitation”. W polu „If you have not obtained a letter of invitation, please provide reasons for suggested affiliation” na tej samej stronie formularza należy wpisać odpowiednio: “I am applying for the Slavic Award at the University of Washington in Seattle” lub “I am applying for the Slavic Award at the University of Illinois at Chicago”.
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Kandydat powinien monitorować w systemie, czy osoby rekomendujące złożyły listy na czas. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki powinny być przygotowane w formacie PDF.
 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/.
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji.
 • Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

Załączniki 1-6 powinny być w języku angielskim:

 1. Opis projektu dydaktycznego (tzw. Project Statement).
 2. Szczegółowe sylabusy proponowanych zajęć wraz z bibliografią w formacie MLA.
 3. Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród oraz publikacji w czasopismach naukowych.
 4. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w polskiej placówce o charakterze dydaktycznym lub badawczym.
 5. Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen.
 6. Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają za pośrednictwem systemu Embark.
 7. Formularz adresowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz listą kontrolną (dostępne tutaj).

Kompletną aplikację należy wysłać przez system Embark do 2 marca 2017, do godziny 23:59. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości dosłania części dokumentów w wersji papierowej lub po terminie.

Koordynator

Kalendarz rekrutacji

Uruchomienie konkursu.

Ostatni dzień przyjmowania wniosków.

Rozmowy przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz uczelni goszczącej z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu.

Informacja o nominacji do stypendium przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz akceptacja kandydatów prze Foreign Fulbright Scholarship Board.

Spotkanie informacyjne w Warszawie.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych