Fulbright Specialist Program

Home / Fulbright Specialist Program

Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. O udział w konkursie na goszczenie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich Specjalistów mogą ubiegać się: uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce wyrażające gotowość przyjęcia wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.

Nabór wniosków zakończył się 31.03.2017 r. Kolejny nabór wniosków zgłoszeniowych do Programu Fulbright Specialist zostanie otwarty 1 października 2017 r.

Cel i warunki stypendium

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w:

m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: administracja publiczna, antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, edukacja, ekonomia, informatyka, komunikacja i dziennikarstwo, kształcenie inżynierów, nauka biologii, nauka chemii, nauka fizyki, nauka matematyki, nauki polityczne, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, studia amerykanistyczne, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Zasady konkursu, kryteria formalne oraz wymagania mogą ulec zmianie po stronie WL/Departamentu Stanu USA.  Komisja Fulbrighta jest zobowiązana zaakceptować i wprowadzić te zmiany.

Wymogi

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów:

Zakwaterowania stypendysty

Wyżywienia stypendysty

Podróży krajowych stypendysty

Jak aplikować?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) we wskazanym terminie na adres e-mail Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego na adres Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 31 marca 2017 roku.

Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem WL, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez WL).

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Kalendarz rekrutacji

Etap I

World Learning (WL) dokonuje formalnej oceny zgłoszeń kandydatów z USA ubiegających się o wpisanie do systemu Roster. WL następnie powołuje komisję, która dokonuje oceny merytorycznej oraz wybiera najlepszych kandydatów. WL wpisuje wybranych kandydatów do systemu Roster.

Etap II

Pracownicy Komisji Fulbrighta dokonują formalnej i merytorycznej oceny wniosków zgłoszeniowych otrzymanych z instytucji goszczących w Polsce. Lista rekomendowanych wniosków z instytucji goszczących jest przedstawiana do oceny Radzie oraz WL.

Etap III

Może przebiegać na 2 sposoby:

  1. Instytucja goszcząca może wskazać kandydata do stypendium imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Kandydat, który nie znajduje się w systemie Roster, musi złożyć aplikację do systemu za pośrednictwem WL; lub
  2. Instytucja goszcząca nie wskazuje kandydata imiennie we wniosku. WL rekomenduje instytucji goszczącej odpowiedniego kandydata z systemu Roster.

Masz pytania?

Koordynator programu odpowie na Państwa pytania dotyczące procesu aplikacji podczas dyżurów telefonicznych. W innych terminach zapraszamy do konsultacji drogą mailową.

 

Poniedziałek

10:30-13:30

Środa

12:00-15:00

Piątek

9:30-12:30

Koordynator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest od daty wylotu z USA, zaś ostatni dzień do daty przylotu do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Po zrealizowania przez amerykańskiego specjalistę stypendium, instytucja zapraszająca zobowiązana jest do wypełnienia raportu końcowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Fulbright Program Policies (punkt 145, rozdział 100) Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i/lub World Learning nie udzielają uzasadnienia podjętej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.