Stypendia przyznawane są w drodze konkursu specjalistom, na prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i/lub badawczej w polskich jednostkach naukowych, instytucjach kulturalnych lub oświatowych, z dziedzin takich jak: Administracja Publiczna, Prawo, Antropologia, Rozwiązywanie Konfliktów, Archeologia, Socjologia, Bibliotekoznawstwo, Studia Amerykanistyczne, Dziennikarstwo, Urbanistyka, Ekonomia, Zarządzanie, Edukacja, Zdrowie Publiczne, Informatyka, Nauki Biologiczne, Lingwistyka Stosowana/TEFL, Nauki Chemiczne, Nauki Polityczne, Nauki Matematyczne, Nauki Rolnicze, Nauki Fizyczne, Ochrona Środowiska, Nauki Inżynieryjne.

Termin przyjmowania wniosków na przyjazdy w roku akademickim 2016/2017 upłynął 15 kwietnia 2016 roku.

Czas trwania projektu

Stypendia oferowane są na okres od min. 14 do max. 42 dni.

Kryteria formalne

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • są obywatelami amerykańskimi (posiadanie zielonej karty nie uprawnia do aplikowania o stypendium);
  • są wpisane do listy specjalistów administrowanej przez CIES (Roster).

Finansowanie

W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium amerykańskiego specjalisty. Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia:

  • kosztów zakwaterowania stypendysty,
  • kosztów wyżywienia stypendysty,
  • kosztów podróży krajowych stypendysty.

Do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce.

Wniosek o stypendium

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Złożenie przez kandydata aplikacji do systemu (tzw. Roster) za pośrednictwem CIES;
  • Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wydrukowany oraz podpisany na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej) wniosek zgłoszeniowy wraz z kosztorysem należy przesłać na adres Koordynatora Programu oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie do 15 kwietnia 2016 roku. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Koordynator