Fulbright Graduate Student Award

Home / Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla osób kończących studia wyższe oraz absolwentów planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

Oferta stypendium

Stypendium zapewnia status Foreign Fulbright Student w uczelni amerykańskiej, który uprawnia do uczęszczania na zajęcia w pełnym wymiarze godzin oraz korzystania z zasobów uczelni takich jak biblioteki czy laboratoria.

Stypendia oferowane są na okres 9 lub 10 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2018-19 w kategorii Graduate Student Award nie może przekroczyć limitu 47 000 USD. Stypendium jest przeznaczone w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty szacowane wedle stawek uzgodnionych z Institute of International Education (w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej). Może ono również obejmować:

 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków);
 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach.

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może być przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z toku studiów.

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Institute of International Education, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które:

Obywatelstwo

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).

Oceny

Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.

Wiza

Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Wykształcenie

Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.

Znajomość języka

Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Ograniczenia

Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA.

Pobyt w USA

Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.

Jak aplikować?

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wyboru uczelni, które znajdziesz tutaj.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi trybów ubiegania się o przyjęcie na uczelnię amerykańską, które znajdziesz tutaj.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki najlepiej mieć przygotowane w formacie PDF.

 

 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty w języku angielskim:

 • Opis planów naukowych i badawczych (tzw. Study/Research Objectives);
 • List motywacyjny (tzw. Personal Statement);
 • Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich;
 • Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej bachelor (licencjackich/inżynierskich, jeśli studia były ukończone w Polsce) i/lub magisterskich, razem z suplementem i/lub wykazem ocen albo zaświadczenia o planowanym ukończeniu studiów do czerwca w roku wyjazdu (razem z wykazem ocen);
 • Aktualnych wyników testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark.

oraz z formularza adresowego, zgody na przetwarzanie danych oraz listy kontrolnej (dostępne tutaj).

Do 19 maja 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

 1. Kompletny formularz zgłoszeniowy przez system Embark,
 2. Formularz adresowy, zgodę na przetwarzanie danych oraz listę kontrolną przez Google Forms.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Masz pytania?

Koordynator programu odpowie na Państwa pytania dotyczące procesu aplikacji podczas dyżurów telefonicznych. W innych terminach zapraszamy do konsultacji drogą mailową.

 

Poniedziałek

13:00-16:00

Środa

11:00-14:00

Piątek

10:00-13:00

Koordynator

Kalendarz rekrutacji

 • 19 maja 2017: ostatni dzień składania wniosków.
 • Czerwiec 2017: rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • Lipiec 2017: informacja o nominacji do stypendium.
 • Lipiec-grudzień 2017: rekrutacja na uczelnie w USA.
 • Styczeń-kwiecień 2018: oczekiwanie na decyzje uczelni w USA.
 • Maj-czerwiec 2018: przygotowania do wyjazdu.
 • Sierpień 2018: wyjazd na stypendium.